Stranica u pripremi.

UMSTBS je u cilju poboljšanja kvaliteta u kontinuiranoj edukaciji svojih članova, sa novim idejama, i  stručno reorganizovan, krajem decembra 2014 godine osnovao je Forume kao oblik stručnog organizovanja i objedinjavanja sekcijskog rada Udruženja.

Za profesiju medicinske sestre definisano je polje rada zasnovano na naučnoj disciplini – zdravstvenoj nezi koja se sprovodi po utvrđenom procesu. Medicinska sestra mora biti autonomna, visokoobrazovani  zdravstveni stručnjak sa znanjem, veštinama i sposobnostima za samostalan rad i saradnju sa drugim  zdravstvenim saradnicima i da ima  analitičko kritički pristup u identifikaciji i kontinuiranom rešavanju problema kod pojedinaca, porodice i zajednice.

Za podizanje nivoa znanja i sticanje novih veština  važan je razvoj novih formi kontinuirane edukacije  u toku procesa rada, da se kontinuiranom edukacijom  postigne  osposobljenost  za uspešno prihvatanje novih tehnologija i metoda rada sa korisnicima zdravstvene zaštite.

Ideja da se UMSTBS reorganizuje po Forumima, proistekla je iz namere da se sestrama, babicama i zdravstvenim tehničarima  obezbedi kontinuirana edukaciju na teme iz oblasti  delokruga rada ciljne grupa, da se sestre motivišu da na izbor učešća na organizovanim stručnim sastancima,kursevima, Simpozijumima, Kongresima i drugim oblicima KME  utiče definisana tema, reference predavača i CV organizatora KME.  

Svaki forum bira predsednika.  Predsednik Foruma predlaže Stručnom odboru Udruženja osnivanje sekcije i izbor predsednika sekcije. U okviru svakog Foruma organizovan je rad po sekcijama.

Predsednik foruma sa  predsednicima sekcija planira  programe KME, predlaže Stručnom odboru na razmatranje, vodeći računa o interesima sticanja znanja  i veština ciljne grupe kojoj su namenjeni programi.

Forumi u kojima možete participirati  su:

  • Forum sestara u PZZ
  • Forum sestara u internoj medicini
  • Forum sestara u hirurgiji
  • Forum sestara za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine
  • Forum profesora i nastavnika zdravstvene nege

Zajedno sa Vama imamo mogućnost  procene važnosti promena koje utiču na sestrinsku praksu i vrednovanja postignutih rezultata .