Izveštaj o V Nacionalnom kongresu

Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije,  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.

Suorganizator V Kongresa je i UMSTKCS “Sestrinstvo“

V Kongres UMSTBS je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem (br. akreditacije: D-1-324/19; br. odluke: 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019.) za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, ginekološko-akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, specijaliste hirurgije i urgentne medicine.

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije – Ogranci Beograd, Kragujevac i Užice, su  finansijski pomogli održavanje V kongresa sa međunarodnim učešćem.

Na V kongresu  učestvovali brojni učesnici  iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova  za medicinske sestre-tehničare  iz  Republike Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Federacije BiH i Makedonije. Prezentovano je 96 stručnih radova, usmenih prezentacija 88, i poster prezentacija 8 poster prezetnacija.

Svečanom otvaranju V kongresa sa međunarodnim učešćem prisustvovali su direktorka KMSZTS  Radmila Ugrica, koja je i pozdravila skup, član Zdravstvenog saveta Srbije Dušica Biočanin,  predsednik IO Ogranka Beograd Tomić Denis, predsednik IO Ogranka Užice Goran Todić, predsednik IO Ogranka Kragujevac Nataša Veljković, kao i brojni direktori ZU i predstavnici  srednjih i strukovnih medicinskih škola iz R.Srbije

Realizaciju i  rad V kongresa, podržali su i brojni sponzori, donatori i prijatelji UMSTBS: EKO-Lab, PTM,TA Evro-Turs, Cepter, i dr.
Predsednik Stručnog odbora V kongresa bila je Danijela Đurašković, struk.med.sestra , glavna sestra OB „Dr Laza K. Lazarević, Šabac.
Plenarna tematika Nacionalnog V kongresa realizovana je kroz rad dve plenarne sesije sa veoma aktuelnim temama i afirmisanim predavačima.

Prva plenarna sesija na temu „Vrednovanje sestrinske profesije u zdravstvenom sistemu Republike Srbije u susret evrointegracijama“izazvla je veliku zainteresovanost prisutnih učesnika na Kongresu. Kroz interaktivnu diskusiju, koju je vodila moderator Prof dr sci.med. Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, izneti su primeri iz sestrinske prakse uz  razmenu iskustava slušalaca i predavača sesije.

Zaključci sa I plenarne sesije su:

1. Pojačati zaštitne mere bezbednosti na radnom mestu u očuvanju zdralja medicinskih sestara, tehničara i babica  - predlog za posebni Okrugli sto na ovu temu,  na sledećem Simpozijumu UMSTBS;

2. Predlog Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara RS o pokretanju inicijative za objedinjavanje sestrinskih asocijacija u Republici Srbiji;

3. Usaglasiti Pravilnik o sprovođenju KE za zdravstvene radnike i saradnike sa Zakonom o komorama;

4. Ukazati na problem neusaglašenosti  Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja po pitanju priznavanja diploma zdravstvenim radnicima na svim nivoima studija kao i   sistematizacija u Katalogu radnih mesta u zdravstvenom sistemu RS;

5. Pozicioniranje sestrinske profesije u procesu evrointegracija biće omogućeno vrednovanjem sestrinskih usluga, koje i dalje nisu prepoznate u RFZO i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Druga plenarna sesija na temu  „Transplantacija organa i njen značaj“, izazvala je veliku zainteresovanost učesnika kongresa. Na ovom skupu,   dati su odgovori na mnoga pitanja iz  domena transplatacije, istaknut je značaj rada medicinske sestre u timu za transplataciju, sa nesumljivim odjekom na široki krug građana potencijalnih davalaca i korisnika usluga, dajući bez sumnje, značajan doprinos unapređivanju naše nacionalne strategije u oblasti transplantacije.  UMSTBS je i ovom prilikom dao veliki doprinos i podršku nacionalnoj kampanji Ministarstva zdravlja“produži život“, što će i nadalje činiti. 

Zaključci sa II plenarne sesije su

 1. Dalja podrška UMSTBS Nacionalnoj kampanji Ministarstva zdravlja Republike Srbije „ Produži život“
 2. Intezivirati saradnju i zajedničke aktivnosti sa udruženjima transplantiranih pacijenata
 3. Pojačati aktivnosti u vezi promocije zaveštanja organa zbog i dalje nedovoljnog broja  donora i  malog broja ukupnih transplantacija
 4. Raditi na podizanju svesti građana i zdravstvenih radnika na podizanju svesti  o značaju transplantacije

Tradicionalno, stručne aktivnosti Kongresa, pored plenarne tematike, realizovane su i u okviru usmenih i poster prezentacija, gde su predstavljena iskustva sestara u svakodnevnoj praksi, u primeni novih tehnologija i lekova, sestrinske procedure kao i sestrinska istraživanja. U svakoj sesiji, Komisija je izabrala najbolju usmenu i poster prezentaciju, a svi autori nagrađenih radova imaju mogućnost da se njihov rad, nakon adaptacije i recenzije, publikuje u nacionalnom sestrinskom časopisu „Sestrinska reč“, čiji je osnivač i izdavač Udruženje a u kategoriji je M53.

Po mišljenju stručnih komisija, najbolje prezentacije na V kongresu sa međunarodnim učešćem, bile su:

POSTER PREZENTACIJA:


Džarevska Trajka, R. Severna Makedonija „Zarazni bolesti na dijaliza, nefrologija i transplantacija“

USMENE PREZENTACIJE

 1. Nataša Perić, VMA, Beograd“ Uticaj hemolize na rutinske biohemijske parametre“
 2. Bojana Velisavljević, IORS, Beograd“Terapija pacijentkinja sa karcionomom dojke dualnom HER 2 blokadom-iskustva MST“
 3. Aleksandar Mladenović, VMA, Beograd“Značaj i uloga medicinskog tehničara kod zbrinjavanja trauma“
 4. Snežana Vučetić, OB Kotor“Kvalitet života pacijenata nakon transplantacije bubrega“
 5. Vesna Škodrić, GAK Narodni front, Beograd“Izračunavanje potrebnog broja MST za rad u bolnicama 365 dana u godini, 24 sata dnevno za sve nivoe zdravstvene nege“
 6. Vanja Vorkapić, Specijalna bolnica za lečenje zavisnosti, Beograd“Specifičnost rada medicinske sestre u hitnom zbrinjavanju akutnih intoksikacija, prikaz slučaja“

Autorima najboljih prezentacija na V Kongresu dodeljene su Zahvalnice UMSTBS za najbolje prezentacije i prigodne nagrade od strane sponzora.

Na kraju Kongresa učesnici su popunjavanjem evaluacionih upitnika, ocenili V Kongres na sledeći način:

 1. Informacije o Kongresu 74% učesnika dobilo je od kolega, 24% putem sajta a 2% poštom;
 2. Mesto održavanja kongresa 68% učesnika je ocenilo odlično,27 % dobro, 5% prosečno
 3. Izbor i aktuelnost tema učesnici su ocenili prosečnom ocenom 4,67;
 4. Predavače plenarnih tema učesnici su ocenili prosečnom ocenom 4,63 dok su nosioci usmenih prezentacija ocenjeni prosečnom ocenom 4,47 a poster prezentacija prosečnom ocenom 4,18;
 5. Nova znanja primenjiva u praksi steklo je 77% učesnika, dok se delimično sa tim slaže 23%  učesnika
 6. Opšta ocena Kongresa je 4,72;
 7. Predložene teme za budući Kongres su: ,,Istine i zablude o HP virusu,, Standardi i procedure sestrinskih aktivnosti“ ,,Kardio vaskularna oboljenja“,,Profesionalna oboljenja,,itd.
 8. Komentari učesnika: ,, Ništa ne menjati ,sve je odlično“ ,,Pozdrav od Makedonija-zagolemna sorabotka“,,Predivni ste i samo tako nastavite“,“ Da dođem i sledeće godine“

Na osnovu pomenute evaluacije, Kongres je  pozitivno ocenjen od strane učesnika, visokom prosečnom ocenom(4,72), što je potvrda da je  napravljen dobar izbor tema i predavača.

 Pre početka rada Kongresa, održano je akreditovano predavanje sa pismenim rešavanjem testa, na temu „Mere i postupci medicinskih sestara u preveniranju nastanka neželjenih događaja u zdravstvenoj nezi“, autora  Dijane Otašević, dms, KBC Zvedara, Beograd.  Prosečna ocena na testu je iznosila 4,89.

U ime Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije zahvaljujemo se Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i KMSZTS na pokroviteljstvu i učešću u  radu Kongresa.

Beograd, 27.05.2019. godine 

                                                   

Predsednik Stručnog odbora Simpozijuma
Danijela Đurašković struk.med. sestra

Predsednica Udruženja medicinskih sestara-
tehničara i babica Republike Srbije
Dijana Otašević, dipl.med. sestra