XVII Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem Srbija, Vrnjačka Banja, 09.05.-13.05.2018

Simpozijum XVII Vrnjacka Banja

Poštovane koleginice i kolege uvaženi saradnici,

Čast i zadovoljstvo mi je pozvati Vas na XVII Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem, koji če se održati u Vrnjačkoj Banji u hotelu „Breza“ od 09.05.-13.05. 2018.godine.

Plenarna tematike XVII Simpozijuma je veoma aktuelna, na temu:“Interdisciplinarni pristup u prevenciji, lečenju i zdravstvenoj nezi pacijenata sa infekcijama povezanih sa zdravstvenom zaštitom”. Kroz predavanja eminentnih predavača u okviru Okruglog stola, ukazaćemo na značaj bolničkih infekcija kao globalnog problema savremene medicine, uzroke nastanka antimikrobne rezistencije i zadacima medicinske sestre u kontroli i prevenciji nastanka BI. Učesnici Simpozijuma će se upoznati i sa osnovnim epidemiološkim karakteristikama BI u neonatalnoj nezi, faktorima rizika za njihov nastanak, sa merama prevencije BI na kardiohirurškim odeljenjima, a kolege iz Slovenije će nam preneti znanja i iskustva o primeni savremenih protokola u prevenciji infekcija hirurške rane.

Kroz brojne usmene i poster prezentacije, lekari, medicinske sestre-tehničari i babice iz R.Srbije i zemalja iz okruženja, prezentovaće svoja stručna iskustva i primere iz prakse u lečenju, zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi pacijenata iz oblasti hirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije, akušerstva, psihijatrije i drugih oblasti rada zdrasvstvenih radnika i saradnika.

UMSTBS će 12.maja organizovati i Svečanu akademiju povodom Međunarodnog dana medicinskih, na kojoj će biti proglašene i nagrađene najbolje medicinske sestre u Republici Srbiji, kao i stručni sastanak I kategorije na preporučenu temu ICN za 2018 godinu. Očekujemo, uvažene koleginice i kolege, da ćete vašim učešćem na Simpozijumu, dati doprinos boljoj interprofesionalnoj saradnji i efikasnijoj razmeni znanja i iskustava, što će svakako uticati na unapređenje zdravstvene nege i razvoj sestrinske profesije u R.Srbiji.

Očekujemo Vas u prelepoj Vrnjačkoj Banji!

Predsednik UMSTBS
Dijana Otašević, dipl.med.sestra