Izveštaj sa Nacionalnog Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije , sekcije sestara u gerijatriji, održan je I Nacionalni simpozijum medicinskih sestara- tehničara u gerijatriji 12.septembra 2019.godine u KBC”Zvezdara”.

Suorganizator održavanja Simpozijuma bilo je KO za gerijatriju “Prof.dr Petar Korolija” KBC Zvezdara, Beograd.

Pokrovitelj Simpozijuma je  Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.

Simpozijum je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare, lekare, specijaliste interne medicine, gerijatrije, stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike


Broj odluke ZSS: Broj odluke: 153-02- 1413/2019 -01 od 20.05.2019; Br.akreditacije: D – 1-647/19

Učešće na Simpozijumu je uzeli su lekari, medicinske sestre, farmaceuti, stomatolozi I zdravstvenoi tehničari iz zdravstvenih ustanova Beograda, Srbije, Crne Gore , R.Srpske.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma,  učesnicima se  ispred KBC”Zvezdara” obratio direktor Prof dr Petar Svorcan, koji je pozdravio prisutne učesnike, ističući značaj rada i obrazovanja medicinskih sestara, poželevši uspešan stručni rad na Simpozijumu. Prisutnima se obratila i glavna sestra KBC”Zvezdara” ,R.Resimić,,dr Goran Ševo, kao i Marija Janjić iz Visoke sportske i zdravstvene škole iz Beograda. Učesnike Simpozijuma pozdravila je i Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara Srbije.

U okviru plenarne sesije “Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata” prezentovania su stručna iskustva u zbrinjavanju, lečenju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata, kao i mogućnostima institucionalnog i vaninstitucionalnog zbrinjavanju starih lica obolelih od Alchajmerove bolesti, zlostavljanju starih, padovima i specifičnostima u zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata. Nosioci aktivnosti u okviru plenarne sesije su lekari i medicinske sestre sa KO za gerijatriju,“Prof. dr Petar Korolija“, KBC Zvezdara, jednog od najvećih hospitalnih gerijatrijskih odeljenja u našoj zemlji, koji su svojim angažovanjem doprineli uspešnoj organizaciji Simpozijuma, na čemu im se UMSTBS zahvaljuje.

U okviru usmenih i poster sesija na Simpozijumu, radovi su kvalitetno urađeni i prezentovani.  Posteri su takođe profesionalo urađeni, metodološki ispravni sa veoma interesantnim temama, naročito se istakao poster “Značaj posete patronažne sestre starim licima”, koji je na kvalitetan način prezentovala Marina Tufegdzić, DZ Smederevo.

Nakon diskusije izvedeni su  sledeći zaključci:

  1. Zdravstvena nega starih pacijenata je specifična, složena i veoma zahtevna te zahteva i stalnu edukaciju sestara-tehničara iz oblasti gerijatrijske zdravstvene nege.
  2. Neophodno je povećanje broja medicinskih sestara-tehničara na gerijatrijskim hospitalnim odeljenjima, u cilju unapređenja kvaliteta nege  i bezbednosti gerijatrijskih pacijenata.

Na Simpozijumu je prezentovano I popularno predavanje - sponzora PTM iz Šapca, na temu sterilizacije - aktuelna tema iz sestrinske prakse, a učesnici Simpozijuma su ga ocenili kao veoma korisno i primenjivo u sestrinskoj praksi.

Obradom dostavljenih evaluacijionih upitnika  učesnika Simpozijuma,  izbor aktuelnosti tema, predavači Okruglog stola, usmenih i poster prezentacija su ocenjeni odličnom ocenom 4,76 što se može smatrati veoma uspešno. Visok procenat učesnika 78% je ocenio da su nova znanja stečena tokom Simpozijuma primenjiva u praksi, što je opravdalo izbor tematike. Informacije o simpozijumu 59% učesnika dobilo je od kolega, 35% putem sajta a 6% poštom;  Mesto održavanja simpozijuma 76% učesnika je ocenilo odlično,21 % dobro,1% prosečno a 2% loše; Izbor i aktuelnost tema učesnici su ocenili prosečnom ocenom 4,73;  Predavače plenarnih tema učesnici su ocenili prosečnom ocenom 4,77 dok su nosioci usmenih prezentacija ocenjeni prosečnom ocenom 4,71 a poster prezentacija prosečnom ocenom 4,79;  Nova znanja primenjiva u praksi steklo je 76% učesnika, dok se delimično sa tim slaže 22% učesnika,2% učesnika smatra da nova znanja nisu primenljiva u praksi. Opšta ocena simpozijuma je 4,73.

 Predložene teme za budući Simpozijum su: ,,Uslovi rada medicinskih sestara tehničara u gerijatriji, Bezbednost pacijenata sa analizom profesionalnih grešaka u gerijatriji“ Profesionalni stres ,, Zlostavljanje starih”, Obrazovanje sestara u gerijatriji…

Na osnovu pomenute evaluacije, Simpozijum je pozitivno ocenjen od strane učesnika, visokom prosečnom ocenom(4,73), što je potvrda da je napravljen dobar izbor tema i predavača.

Beograd
14.09.2019                                            

Predsednik SO Simpozijuma
Marina Štiegler

 

Predsednik UMSTBS
Dijana Otašević