Pozivno pismo

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, ginekološko akušerske sestre-babice, zdravstvene tehničare, lekare, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih, visokih škola i fakulteta zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, za učešće na XVIII Nacionalnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem, koji se održava od 13.05. do 17.05.2020. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjčkoj Banji.

     

Simpozijum je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem od 02.03.2020. godine, za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, specijaliste pedijatrije, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, psihologe, babice.

Broj Odluke ZSS: 153-02- 301/2020 -01 od 02.03.2020.godine   Broj akreditacije: D-1-235/20
Sa : 9 bodova za predavače po pozivu; 8 bodova za autore radova - usmena prezentacija; 6 bodova za autore radova – poster prezentacija; 5 bodova za pasivne učesnike i 0,5 bodova za koautore

Plenarana tematika ovogodišnjeg Simpozijuma je iz oblasti primarne zdravstvene zaštite na temu: Podrška razvoju dece tokom ranog detinjstva kroz podsticajnu negu. Odabirom ove teme želimo da istaknemo značaj primene podsticajne nege za pravilan rast i razvoj deteta tokom perioda ranog detinjstva. Predavači po pozivu, će prezentovati značajne teme iz ove oblasti ukazujući na karakteristike normalnog rasta i razvoja, instrumente za praćenje i skrinig ranog razvoja deteta, aktivnosti patronažne sestre u radu sa porodicom i decom. Važnost pravovremenog otkrivanja nepravilnosti i poremećaja u rastu i razvoju, pravilno informisanje roditelja, i rane intervencije, su od prevashodnog značaja za pravilan rast i razvoje dece.

Na temu Inovativni pristupi u prevenciji, dijagnostici, lečenju i zdravstvenoj nezi, učesnici Simpozijuma - lekari, medicinske sestre, babice i zdravstveni tehničari iz R.Srbije i zemalja iz okruženja, će saopštenjem stručnih radova prezentovati svoja stručna iskustva iz prakse iz oblasti hirurgije, urgentne medicine, interne medicine, onkologije, psihijatrije, ginekologije, pedijatriji, stomatologije i drugih oblasti rada zdravstvenih radnika i saradnika.

Osim plenarne sesije, usmenih i poster prezentacija, na Simpozijumu će biti prezentovane i radionice, popularna i
komercijalna predavanja.

UMSTBS će 16.maja organizovati i Svečanu akademiju povodom Dana babica i 12.maj Međunarodnog dana medicinskih sestara, na kojoj će biti proglašene i nagrađene najbolje medicinske sestre i babice u Republici Srbiji, uz stručni sastanak I kategorije na preporučenu temu ICN za 2020 godinu. 2020. godina je od strane SZO proglašena za Godinu medicinskih sestara. UMSTBS će i na Simpozijumu i tokom cele godine brojnim aktivnostima dati doprinos u obeležavanju „Godine medicinskih sestara “.

Svi registrovani učesnici mogu, da besplatno učestvuju na predavanju sa pismenim rešavanjem testa 13.05.2020, i ostvare još 5 bodova, kao i 2 boda na stručnom sastanku I kategorije 16.05.2019, nakon donetih zaključaka na Simpozijumu, tako da će učesnici na XVIII Simpozijumu moći da ostvare ukupno 12 bodova neophodnih za obnovu licence.

Uverena sam, da ćemo svi zajedno dati doprinos kvalitetnom radu na Simpozijumu, razmenjujući znanja i iskustva, unapređujući profesionalni rad i saradnju, što, nadam se, vodi ka zajedničkom cilju: unapređenju sestrinske profesije i razvoju modernog sestrinstva u našoj zemlji!

Vidimo se u Vrnjačkoj Banji!

Predsednica UMSTBS
Dijana Otašević,dipl med.sestra