Izveštaj o održanom XVI Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije

Izveštaj o održanom XVI Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije, koji je održan od 25.-28.05.2017.godine,  Hotel „Breza“ Vrnjačka Banja

Broj odluke ZS:      153-02-489/2017- 01, doneta 03.03.2017.godine

Broj akreditacije:   Domaći Simpozijum: D-1-375/17

Pokroviteljstvo:     Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

                                 Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara R.Srbije 

U organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 25.-28.05.2017.godine, u  hotelu „Breza“ u Vrnjačkoj Banji, održan je XVI Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije, koji je akreditovan za  lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare., socijalne radnike i psihologe.

Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije  Simpozijum je  vrednovan:

 • Predavači: 10 bodova
 • Pasivni učesnici: 6 bodova
 • Usmena prezentacija stručnih radova: 9 bodova
 • Poster prezentacija stručnih radova:  7 bodova
 • Koautori 0,5 bodova

 

Moderator okruglog stola bila je strukovna med.sestra  Vesna Cmiljanić-VMA.  Predavači po pozivu:

Dr Mirko Dolić, , Dr Ivana Popović, , i Hana Ožegović Kvadro, svi predavači po pozivu su sa VMA, Beograd, koji su učesnicima Simpozijuma prezentovali predavanja u okviru plenarne tematike na temu: “Demencija i Alchajmerova bolest – globalni zdravstveni problemi

Za učešće u radu Simpozijuma  registrovano je 149  učesnika, od tog broja 56 učesnika prezentovalo je usmene prezentacije a 18 učesnika imalo je poster prezentacije.

U radu Simpozijuma su uzeli učešće kolege iz Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.

Evaluacija Simpozijuma UMSTBS:

Evaluacioni upitnik popunilo 112 učesnika, od kojih je 93 dalo ocenu 5 za odabir mesta održavanja Simpozijuma. Aktuelnost odabrane plenarne tematike 91 učesnik je  da odličnu ocenu, a 32 učesnika se izjasnilo da je dobar izbor tematike.

Predavače iz plenarne tematike 93 učesnika su ocenila sa odčličnom ocenom, 31 sa vrlo dobrom. Usmene prezentacije 85 učesnika je ocenilo sa odličnom ocenom, 43 sa vrlo dobar i 13 sa trojkom. Poster prezentacije 78 učesnika je ocenilo odličnom ocenom, 34 sa červorkom i 5 učesnika sa trojkom. Ni jedan učesnik nije se izjasnio nedovoljnom ocenom.

Na pitanje da li su na Simpozijumu nadogradili stručno znanje 89 % učesnika dalo je pozitivan odgovor , a 9% je dalo odgovor – delimično.

Učesnici su iskazali  interesovanje da se na sledećem Simpozijumu organizuje plenarna tematika na teme:

 • Bezbedno rukovanje citostaticima i zaštita sestara na radu
 • Profesionalna oboljenja medicinskih sestara
 • Položaj i kompetencije medicinskih sestara u društvu
 • Poremećaj ličnosti
 • Maligni melanom
 • Diabetes melitus

Na ovogodišnjem Simpozijumu prezentovano je 56 usmenih prezentacija i 18 poster prezentacije.

Po utvrđenim kriterijumima Udruženja komisije za praćenje usmrnih i poster prezentacija stručnih radova predložile su, a stručni odbor XVI Simpozijuma usvojio da se dodeli zahvalnica i Monografija Udruženja autorima najboljih stručnih radova.

Nagrađene usmene prezentacije:   

1.      „Što više znamo, bolje razumemo, uspešnije reagujemo “

Gordana Stojković, Žaklina Romih Veljković, DZ Paraćin

2.       „Porodično naselje-pošast savremenog čoveka“

Oliver Miladinović, OB, Ortopedska traumatološka ambulanta Kruševac

Zdravstvena nega pacijenata obolelog od Ewing sarkoma-prikaz slučaja“

       Marijana Milošević, Vukašin Delibašić, IORS Beograd

„Priprema pacijenata za neurohirušku operaciju-delokrug rada medicinske sestre-

             anestetičarke“,  Jelena Stanić, KCS, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

„Rehabilitaciona sestra i procena kognitivnih smetnji kod pacijenata na bolničkom lečenju“

             Slađana Bošković, Marina Kostić, dr Gordana Luković, prof dr Aleksandar Đurović, VMA

             Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

„Hemioterapijski tretman pacijenata sa malignim tumorima glave i vrata-sestrinski aspekti“ -  Nina Mrđa, Vesna Draganović, IORS Beograd

Nagrađene poster prezentacije:   

     1. „Novi pristup u lečenju karcionoma dojke-primena subkutanog Herceptina“

Jasmina Mitrović, Gordana Farkić, IORS Beograd

     2. „Imunizacija“

Karić Jasna, DZ Smederevo

     3. „Demencija i problemi negovatelja“

Jasminka Ilić, Klinika za psihijatriju, KCS Beograd

Zaključci Simpozijuma:

 1. Obzirom da je Alchajmerova demencija   najčešća forma demencije i njena prevalenca raste širom sveta, po podacima SZO predstavlja zaista globalni zdravstveni problem u svetu. Prevelenca obolelih od ove bolesti raste i u R.Srbiji. U ovom trenutku ne postoji lek za AD odnosno za one oblike primarne demencije koje su izazvane neurodegenerativnim procesima. Lekovi koji postoje samo usporavaju tok bolesti. Lečenje obolelih podrazumeva uključenost multidisciplinarnih timova-lekara,medicinske sestre/tehničara, socijalnih radnika uz neophodnu saradnju sa članovima porodice i negovatelja obolelog.
 2. U praksi je nedovoljna  socijalna i zdravstvena podršla obolelima od strane relevantnih institucija,   u smislu ostvarivanja prava i materijalne nadoknade za sve obolele od Alchajmerove demncije shodno stepenu zavisnosti od tuđe nege I pomoći
 3. Kako do sada još uvek nema rezultata u smislu zakonskog priznavanja stečenih obrazovanja medicinskih sestara- tehničara , UMSTBS se i nadalje zalaže, da se priznaju u zdravstvenom sistemu, radana mesta strukovne medicinske sestre, sestre strukovnog specijaliste i diplomirana sestra, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene nege pacijenata.

Predlog mera :

 1. Intezivirati   uključenost multidisciplinarnih timova-lekara,medicinskih sestara/tehničara, socijalnih radnika i drugih stručnjaka za  neophodnu saradnju sa članovima porodice i negovatelja obolelog na svim nivoima zdravstvene zaštite obolele populacije od demencija I Alchajmerove bolesti uz podršku relevantnih zdravstvenih i socijalnih ustanova, ministarstava zdravlja i socijalne zaštite
 2. Omogućavanje ostvarivanje prava i materijalne nadoknade za sve obolele od AD koji nisu sposobni za   samostalan život
 3. Socijalna podrška negovatelja i članova porodice, u smislu zdravstvene pomoći, adekvatne kućne nege i obozbeđenje lekova bez participiranja obolelog.
 4. Udruženje se i nadalje zalaže, da se priznaju u zdravstvenom sistemu, formacijska mesta strukovne medicinske sestre, strukovni specijalista i diplomirana sestra.

 

        Beograd,                                                            Predsednik Stručnog odbora  Simpozijuma

10.06.2017.godine                                              Bojana Jovanović, struk.med.sestra, VMA Beograd

 

 

                                                                         Predsednik Udruženja medicinskih sestara.teh i babica R.Srbije

                                                                          Dijana Otašević, s.r.