Simpozijum od 29.11.-03.12.2017. u Hotelu Omorika na Tari

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije poziva saradnike, medicinskesestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, farmaceute,biohemičare iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, zaučešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvenenege, koji se tradicionalno održava u Hotelu “Omorika“ na Tari, od 29.11. do 03.12.2017. godine.

Simpozijum je akreditovan kao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem za: medicinske sestre,ginekološko akušerske sestre-babice, zdravstvene tehničare, lekare, stomatologe, farmaceute ibiohemičare.

Broj odluke ZS: 153-02-1697/2017-01, od 19.08.2017. godine.

Broj akreditacije: D-1-1018/17.

Broj bodova : predavači po pozivu 

  • 9 bodova; usmene prezentacije 
  • 8 bodova;poster prezentacije
  • 6 bodova; pasivno učešće 
  • 5 bodova

Naučno - stručni odbor Udruženja odabrao je aktuelne teme za plenarnu tematiku i angažovao afirmisanepredavače, od kojih očekujemo nova znanja, veštine i smernice za dalje unapređenje profesionalnihaktivnosti. Plenarna tematika ovogodišnjeg Simpozijuma realizovaće se kroz rad dva okrugla stola.

Tematika I Okruglog stola posvećena je bezbednom načinu rada sa citotoksičnim lekovima,potencijalnim opasnostima u radu, kao i neželjenim dejstvima citotoksičnih lekova na zdravljemedicinskih sestara-tehničara i zdravstvenih radnika.Kroz interaktivnu diskusiju, uz učešće predstavnika relevantnih institucija, ukazaćemo na trenutnusituaciju u R. Srbiji, razmeniti iskustva sa kolegama iz drugih zemalja i inicirati hitne mere u veziočuvanja zdravlja i mogućnostima unapređenja zaštite sestara i svih članova zdravstvenih timova, odneželjenih dejstva citotoksičnih lekova.

Tematika II okruglog stola će se realizovati kroz učešće naših eminentnih profesora zdravstvenenege iz institucija koje obrazuju medicinske sestre, na temu “Izazovi i problemi u organizovanjukliničke stručne prakse u srednjim i visokim školama zdravstvene struke”.Tokom rada u okviru ovog okruglog stola, govoriće se o opštim i specifičnim ishodima stručne prakseu kliničkom okruženju, principima i zakonskoj regulativi stručne prakse, mentorstvu u stručnoj praksikao i o aktivnostima menadžmenta zdravstvenih ustanova koje se odnose na organizovanje kliničke stručneprakse.Tradicionalno aktivnosti Simpozijuma realizovaće se i putem usmenih i poster prezentacija. Svisažeci naći će se u Zborniku Simpozijuma, a za autore najuspešnije prezentovanih radova previđene suprikladne nagrade, kao i mogućnost da njihov rad, nakon adaptacije i recenzija, publikuju u nacionalnomsestrinskom časopisu Sestrinska reč, čiji je osnivač i izdavač Udruženje, a u kategoriji je M 53).

Poštovane koleginice i kolege, cenjeni saradnici, ispred Udruženja pozivam Vas da prijavite radove iiznesete primere dobre stručne prakse. Vašim aktivnim učešćem u radu Simpozijuma sigurno ćete datidoprinos tradicionalno prepoznatljivoj stručnoj prestižnosti Simpozijuma.

U nadi da ćemo se i ovog novembra radno družiti,

S poštovanjem,

U Beogradu 22.08.2017. godine

                                                                                      Predsednica UMSTBS

Dijana Otašević, s.r.