XVII Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, Vrnjačka Banja, 09.05.-13.05.2018

Simpozijum XVII Vrnjacka Banja

Poštovane koleginice i kolege uvaženi saradnici,

Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije, Vas poziva  da uzmete učešće u radu  Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, koji se održava u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji  od 09.05.do 13.05.2018. godine.

Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta R.Srbije kao Nacionalni Simpozijum za medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, epidemiologe.

Broj odluke ZSS: 153-02-507/2018-01, od 05.03.2018.godine godine ,

Broj akreditacije:  D- 1-320/18 

Plenarna tematike XVII Simpozijuma je veoma aktuelna, na temu: “Interdisciplinarni pristup u prevenciji, lečenju i zdravstvenoj nezi pacijenata sa infekcijama povezanih sa zdravstvenom zaštitom”.

Kroz predavanja eminentnih predavača u okviru Okruglog stola, ukazaćemo na značaj bolničkih infekcija kao globalnog problema savremene medicine, uzroke nastanka antimikrobne rezistencije i zadacima medici nske sestre u kontroli i prevenciji nastanka BI. Učesnici Simpozijuma će se upoznati i sa osnovnim epidemiološkim karakteristikama BI u neonatalnoj nezi, faktorima rizika za njihov nastanak, sa merama prevencije BI na kardiohirurškim odeljenjima, a kolege iz Slovenije će nam preneti znanja i iskustva o primeni savremenih protokola u prevenciji infekcija hirurške rane.

Kroz brojne usmene i poster prezentacije, lekari, medicinske sestre-tehničari i babice iz R.Srbije i zemalja iz okruženja, prezentovaće svoja stručna iskustva i primere iz prakse u lečenju, zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi pacijenata iz oblasti hirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije, akušerstva, psihijatrije i drugih oblasti rada zdrasvstvenih radnika i saradnika. Popularna predavanje, koja su takođe planirana, učesnicima  Simpozijuma, omogućiće sticanje novih znanja i veština primenjivih u sestrinskoj praksi.

UMSTBS će 12.maja organizovati i Svečanu akademiju povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara, na kojoj će biti proglašene i nagrađene najbolje medicinske sestre u Republici Srbiji, kao i stručni sastanak I kategorije na preporučenu temu ICN za 2018 godinu.

Očekujemo, da ćete vašim učešćem na Simpozijumu, dati značajan doprinos boljoj interprofesionalnoj saradnji i efikasnijoj razmeni znanja i iskustava, koja su primenjiva u praksi,  što će svakako uticati na unapređenje zdravstvene nege i razvoj sestrinske profesije u R.Srbiji.

 

Do skorog viđenja u Vrnjačkoj Banji !

Predsednica  UMSTBS

Dijana Otašević,s.r.

06.03.2018.godine