IZVEŠTAJ O XXI NACIONALNOM SIMPOZIJUMU UMSTBS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 15. 05. – 19. 05. 2024 godine, Vrnjačka Banja

Tradicionalni XXI Nacionalni Simpozijum UMSTBS sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije – UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji u hotelu „Breza “ od 15. do 19. maja 2024. godine.

Pokrovitelji Simpozijuma i ove godine bili su Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao Nacionalni Simpozijum sa međunardnim učešćem za medicinske sestre i  zdravstvene tehničare (br. odluke: 153 – 02 – 94/2024 – 01 od 11. 03. 2024., br. akreditacije: D – 1 – 101/24).

Simpozijumu je prisustvovalo 228 učesnika iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova za medicinske sestre iz Republike Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Severne Makedonije, Slovenije i Federacije BiH.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma,  učesnicima se ispred KMSZTS  obratila direktorka Vesna Jocić, zatim Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije,  Prof dr Gordana Panova, Univerzitet medicinskih nauka Štip i predsednica UMSTBS Dijana Otašević, koja je zvanično otvorila Siimpozijum.

Pre svečanog otvaranja Simpozijuma 15. 05. 2024., svim registraovanim učesnicama je bilo omogućeno besplatno učestvovanje na predavanju sa pisanim rešavanjem testa na temu “Zdravstvena nega dece u gastroenterologiji”, predavač: Milica Pavićević, dipl. med. sestra Univerzitetska dečja klinika, Beograd. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice (br. odluke: 153 – 02 – 347/2023 – 01 od 21. 08. 2023., br. akreditacije: D – 1 – 538/23).

Prvog radnog dana Simpozijuma, odnosno 16. maja 2024. održana je plenarna tematika pod nazivom “Inovacije u sestrinskoj praksi - prevencija i zbrinjavanje pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima (KVB)”. U okviru sesije ukupno je prezentovano devet radova, u kojima su predavači izneli svoja iskustva u sistemskom lečenju obolelih od KVB, sa inovativnim pristupom u zdravstvenoj nezi u zbrinjavanju pacijenata. U ovoj sesiji imali smo i online uključenje iz Slovenije, koleginica Munira Pejić, Psihijatrijska bolnica Ljubljana, sa temom “Psihološka podrška pacijentima obolelim od KVB”.

Kroz interaktivnu diskusiju za ovu plenarnu sesiju, koju je  vodila moderator, Jelica Davidović, master zdravstvene nege, KBC “Zvezdara” Beograd,  razmenjana su mišljenja i stručna iskustva.

Na XXI Simpozijumu održano je šest paralelnih usmenih i jedna poster prezentacija, kao i jedna usmena prezentacija koju su prezentovali studenti sestrinstva i babištva. Na Simpozijumu je prezentovano 108 stručnih radova.

Izlaganjem stručnih radova realizovanih  putem usmenih i poster prezentacija,  medicinske sestre, babice, zdravstveni tehničari iz Republike Srbije i zemalja iz okruženja izneli  su svoja stručna iskustva i primere iz prakse, razmenjujući  informacija vezane za stručni rad, istraživanja  i unapređenje zdravstvene  nege. Ne samo brojnost stručnih radova prezentovanih na XXI Simpozijumu, nego i kvalitet stručnih radova, su glavne odlike ovogodišnjeg Simpozijuma. Komisije su imale veoma težak zadatak da odaberu najbolje stručne radove. Za autore najuspešnije prezentovanih radova uručene su prikladne nagrade, kao i mogućnost da se njihov rad, nakon recenziranja, publikuje u nacionalnom sestrinskom časopisu “Sestrinska reč”, čiji je osnivač i izdavač Udruženje (kategorije M 53).

Održana je i radionica podržana od strane kompanije Pampers “Razvoj motornih veština i mobilnosti beba”, koja bila veoma posećena. Takođe, održana su i dva komercijalna predavanja i to kompanije DND Emodijal na temu "Preparati srebra u prevenciji i lečenju infekcija kod katetera na hemodijalizi", kao i prezentacija kompanije ZEPTER.

Na Simpozijumu je bilo izuzetno zapaženo i posećeno Predavanje dva stručna sastanka  u organizaciji Instituta za javno zdravlje Vojvodine, na temu “Prevencija povreda kod dece kao putnika u vozilima”.  

UMSTBS je Dan onkoloških sestara obeležio Stručnim sastankom I kategorije, na preporučenu temu EONS-a  “Od znanja do akcije - oblikovanje budućnosti onkološkog sestrinstva“. Simpozijum je zaključen posle predavanja uz proglašenje najboljih radova i uručenje nagrada.

Opšta ocena Simpozijuma je 4,81;  ocenom odličan više od 58% učesnika je ocenilo izbor i aktuelnost tema na Simpozijumu, a 87% učesnika je smatralo da su na Simpozijumu stekli nova saznanja primenjiva u praksi.

Zaključci XXI Simpozijuma:

1.Zbog porasta broja pacijenata obolelih od kardiovaskularnih bolesti i uvođenje novih tehnologija, učešće medicinskih sestara - tehničara kao članova tima je izuuetno važno.

Budući da su mere primarne i sekundarne prevencije od izuzetne važnosti, pažnju treba posvetiti rizičnim faktorima kojima uz pomoć preventivinih mera možemo upravljati. Kako bi se smanjila mogućnost oboljevanja od brojnih kardiovaskularnih bolesti, potrebno je usvajanje novih znanja I veština medicinskih sestara I promocija zdravih stilova đivota populacije svih uzrasta.

2.Aktivnosti medicinske sestre - tehničara treba da se odnose na planiranje, organizovanje,  nadziranje, pružanje i evaluaciju zdravstvene nege bolesnika oboleleih od kardiovaskularnih bolesti što zahteva  kontinuiranu edukaciju.

3.Potrebno je unaprediti strategiju zapošljavanja u korelaciji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, i medicinske sestre nakon završetka skolovanja upošljavati u stacionarne zdravstvene ustanove određeni period, kako bi stekla neophodno kliničko iskustvo. Takođe I nadalje treba raditi na  poboljšanje uslova rada , kao I intezivirati aktivnosti u vezi donošenja zakona o sestrinstvu, kojim bi se regulisalo nivoi obrazovanja sestara uz priznavanje  kompentencija stečenih formalnim obrazovanja medicinskih sestara - tehničara.

UMSTBS je uručilo zahvalnice, a autore najboljih stručnih radova, po izboru  Stručnih komisija,  nagradila je kompanija Cepter I UMSTBS.

Nagrađeni radovi su sledeći:

Poster prezentacija

  1. Sestrinske intervencije kod dijabetesne ketoacidoze

           Dobrila Antić, Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac,Mladenovac

Usmene prezentacije

  1. Stenoza vene subklavije kod hemodijaliznog bolesnika-prikaz slučaja

Sekanić Stefan,KBC ,,Zvezdara”, KO za nefrologiju i poremećaje metabolizma,Beograd

  1. Hidrocephalus

Jelena Milenković,Univerzitetska dečja klinika, Beograd

  1. Značaj ranog otkrivanja bolesti štitaste žlezde 

Bojana Jolić, Odsek za nuklearnu medicinu, Zdravstveni centar Zaječar

  1. Proces zdravstvene nege kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom- prikaz slučaja Opšta bolnica Subotica

Ekatarina Ilić, Opšta bolnica Subotica, Subotica

  1. Značaj pravilne fizioterapeutske dijagnostike kod lumbalnog sindroma

            Nataša Krejaković,VMA, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd

  1. Ishrana u periodu dojenja

Sandra Jelovac,vss,GAK ,,Narodni front”, Beograd

  1. Upravljanje medicinskim otpadom

             Anđela Đorđević, Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac, Odsek medicinskih studija, Ćuprija

 

Predsednica Stručnog odbora Simpozijuma                                                       

Danijela Đurašković,vms               

Predsednica UMSTBS

Dijana Otašević, dipl. med. sestra