Najava za I Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara tehničara u gerijatriji

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica r. Srbije
- sekcija sestara u gerijatriji

Suorganizator: KO za gerijatriju
“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:
Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

koji će se održati 12.09.2019. u svečanoj sali KBC"Zvezdara", Preševska 31. u Beogradu.
Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za: lekare, specijaliste interne medicine; gerijatrije,
stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i  babica
r. Srbije - sekcija sestara u gerijatriji  

Suorganizator: KO za gerijatriju“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:

Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za:lekare, specijaliste interne medicine;gerijatrije;

stomatologe,farmaceute,biohemičare,  socijalne radnike,medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

 

 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i  babica
r. Srbije - sekcija sestara u gerijatriji  

Suorganizator: KO za gerijatriju“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:

Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za:lekare, specijaliste interne medicine;gerijatrije;

stomatologe,farmaceute,biohemičare,  socijalne radnike,medicinske sestre i zdravstvene tehničare