Izveštaj sa Simpozijuma glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 27.11.-01.12.2019.godine

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 27.11. do 01.12.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije i Nj.K.V. Princeza Katarina Karađorđević.

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem (br. akreditacije: D-1-895/19; br. odluke: 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019.) za medicinske sestre i zdravstvene tehničare,ginekološko-akušerske sestre -babice, lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare,specijaliste menadžmenta u zdravstvu, kao i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke. Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije (Ogranak Beograd, Ogranak Kragujevac i Ogranak Užice) finansijski je pomogla održavanje Simpozijuma.

Simpozijumu je prisustvovalo 357 učesnika iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova  za medicinske sestre-tehničare  iz  Republike Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Federacije BiH, Makedonije i Slovenije.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma učesnicima se, ispred Ministarstva zdravlja, obratio dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma Zdravlja Palilula, direktorka KMSZTS  Radmila Ugrica, predsednica Sindikata MSTS Radica Ilić,predsednica UMSTBS Dijana Otašević i  predsednik Stručnog odbora Simpozijuma Katarina Katanić. Učesnicima simpozijuma u pozdravnoj reči, obratili su se i direktori institucija za obrazovanje sestara, kao i direktori zdravstvenih ustanova iz R.Srbije.

Nakon svečanog otvaranja Simpozijuma, potpisan je ugovor o saranji UMSTB R.Srbije i UMSTIB R.Srpske, u cilju unapređenja saradnje dve sestrinske i babičke asocijacije na  jačanju sestrinstva u obadve zemlje.

Predsednik Stručnog odbora Simpozijuma bila je Katarina Katanić, struk.med.sestra, vodeća sestra odeljenja Dečje hirurgije OB Čačak.

Plenarna tematika Simpozijuma realizovana je kroz rad dve plenarne sesije sa veoma aktuelnim temama i afirmisanim predavačima.

Prva plenarna sesija na temu „Bezbednost i zdravlje na radu medicinskih sestara- tehničara,, izazvala je ogromnu zainteresovanost prisutnih na Simpozijumu.Predavanja su održali 5 predavača po pozivu,za sve nivoe zdravstvene zaštite.Kroz interaktivnu diskusiju ,koju je vodila moderator Jelena Panović, struk. med.sestra, iz ZC Užice, razmenjena su iskustva i izvedeni su sledeći zaključci:

1.Uraditi Akt procene rizika za sva radna mesta medicinskih sestara uz učešće Instituta za medicinu rada.
2.Uputiti zahtev Ministarstvu zdravlja da se medicinskim sestrama omogući sistematski pregled (prema novom Zakonu o bezbednosti zdravlja na radu).
3.Predlog da UMSTB RS prihvati izradu Studije za AKCIDENTALNE RIZIKE - UBOD IGLE ACCIDENT NEEDLE INJURY da se distribuiraju upitnici svim zdravstvenim ustanovama.

Druga plenarna sesija na temu „Nove tehnologije u zdravstvenoj nezi u pedijatriji“ ukazala je na neophodno sticanje kompentencija medicinskih sestara-tehničara za primenu savremenih tehnologija u zdravstvenoj nezi dece. Moderator okruglog stola bila je Milica Pavićević, master mena. javnog zdravlja, Dečja univerzitetska klinika Beograd. A 6 predavača po pozivu, među kojima su i Doc. Dr Dragana Simin sa Katedre za zdravstvenu negu, Medicinski fakultet Novi Sad kao i Doc. Dr Goran Čuturilo, spc. Pedijatrije i kliničke genetike, Dečija univerzitetska klinika, Beograd, diskutovali su na pomenutu temu i zaključili:

1.Obrazovanje svih zdravstvenih radnika treba da prati razvoj novih tehnologija, s obzirom na brz napredak medicine.
2.Deca kao najvulnerabilnija uzrastna grupa zahtevaju posebno obrazovan kadar za zdravstvenu negu dece.
3.Neophodno je da obrazovanje pedijatrijskih sestara bude zastupljeno na strukovnim i akademskim studijskim programima u vidu specijalizacije.

Tradicionalno, stručne aktivnosti Simpozijuma, pored plenarne tematike, realizovane su u okviru 111/119 usmenih i 44/49 poster prezentacija kojih je bilo ukupno 155/168, gde su predstavljena iskustva sestara u svakodnevnoj praksi, u primeni novih tehnologija i lekova, sestrinske procedure kao i sestrinska istraživanja. U svakoj sesiji(a bilo ih je 9), komisija je izabrala najbolju usmenu i poster prezentaciju, a svi autori nagrađenih radova imaju mogućnost da se njihov rad, nakon adaptacije i recenzije, publikuje u nacionalnom sestrinskom časopisu „Sestrinska reč“, čiji je osnivač i izdavač Udruženje a u kategoriji je M53.

Najbolje prezentacije na Simpozijumu bile su:

1. Prijem deteta u dijabetičnoj ketoacidozi- Grozdana Jakovljević- OB Čačak.-Poster prezentacija.

2. Primena antineoplastičnih lekova zatvorenim sistemom- Zorica Šuluburić-OB Čačak-Poster prezentacija.

3. Značaj porta-catch sistema kod primene hemioterapije- sestrinski aspekti- Sanela Mitrović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, -Usmena prezentacija.

4.Medicinske sestre- tehničari u sistemu hospitalne trijaže pacijenata sa urgentnim stanjima-Dragana Nikolić, Klinički Centar Vojvodine, Zrgentni centar, Novi Sad-Usmena prezentacija.

5.Stres na radu- uzrok –Oliver Miladinović, OB Kruševac-Usmena prezentacija.

6.Postupci zdravstvene nege kod Krojcfeld-Jakobove bolesti-Dragana Peković, VMA, Klinika za neurologiju, Beograd-Usmena prezentacija.

7.Znanje i veštine sestre u savetovalištu za dijabetes za pravilnu edukaciju pacijenata- Elizabeta Petković, Dom Zdravlja ,,Dr Simo Milošević,,, Beograd -Usmena prezentacija.

8. Zdravstvena nega bolesnika sa pneumotoraksom, Dejan Novaković,VMA, Klinika za grudnu i kardijalnu hirurgiju, Beograd- Usmena prezentacija.

9. Medikamentozno konvertovanje kod supraventrikularne tahikardije, Branislav Lukić, UDK, Beograd-Usmena prezentacija.

Svim prvonagrađenima iz svake sesije su dodeljene prigodne nagrade od strane udruženja, sponzora i sindikata medicinskih sestara Srbije.

Na Simpozijumu je održana i  radionica na temu „Međugeneracijski jaz: prilika ili problem,, Doc.dr Drgana Simin sa Katedre Zdravstvene nege MF u Novom Sadu. Sama radionica  bila je interaktivna i izazvala je veliko interesovanje  sa sveobuhvatnom diskusijom.

UMSTBS i ove godine dalo je maksimalnu podržku implementaciji Nacionalnog programa podrške dojenju i razvojnoj nezi. Članovi RSK za podršku dojenju, predstavili su program i  promociju sestrinskih kliničkih praksi i veština za podršku dojenju, što je  izazvalo veliko interesovanje učesnika. Sesiju je vodila je bila Slavica Đorđević, a učesnici su bili Danijela Veljković, Vesna Škodrić, Tanja Tomović, GAK Narodni Front, Beograd, RSK MZ za podršku dojenju. Diskusija je bila bogata,sveobuhvatna i trajala je dugo.

U okviru NACIONALNOG PROGRAMA PODRŠKE DOJENJU održano je i predavanje na tamu ,,Mlečni put,,- dr Đurica Ćećez, GAK Narodni Front.

 Veliku pažnju učesnika privuklo je i popularno predavanje ,,Centralizacija reprocesiranja medicinskih sredstava- organizacija i značaj,, predavač: Jelena Damnjanović,RUMED Akademi.

Popularno predavanje,,Upotreba hiperpolarizovane svetlosti u medicini“, predavač: dr Milica Komnenić, Kompanija Cepter-Internacional, Beograd. Aktuelnost teme i primena u svakodnevnoj sestrinskoj praksi, izazvala je veliko interesovanje učesnika Simpozijuma.

Na kraju Simpozijuma učesnici su popunjavanjem evaluacionih listova ocenili Simpozijum na sledeći način:

  1. 1.       Informacije o simpozijumu 53% učesnika dobilo je od kolega, 43% putem sajta a 4% poštom;
  2. 2.       Mesto održavanja simpozijuma 73% učesnika je ocenilo odlično,212% dobro,4% prosečno a 1% loše;
  3. 3.       Izbor i aktuelnost tema učesnici su ocenili prosečnom ocenom 4,71;
  4. 4.       Predavače plenarnih tema učesnici su ocenili prosečnom ocenom 4,86 dok su nosioci usmenih prezentacija ocenjeni prosečnom ocenom 4,69 a poster prezentacija prosečnom ocenom 4,69;
  5. 5.       Nova znanja primenjiva u praksi steklo je 83% učesnika, dok se delimično sa tim slaže 17%  učesnika,0% učesnika smatra da nova znanja nisu primenljiva u praksi.
  6. 6.       Opšta ocena simpozijuma je veoma visoka, sa ocenom 4,76;
  7. 7.      Predložene teme za budući Simpozijum su:

-Predavanja u vidu radionica – rad u manjim grupama

          -Teme iz:
          -Tretman rana
          -Teme iz primarne zdravstvene zaštite
          -Teme iz sestrinske prakse u kliničko bolničkom okruženju.

8.Komentari učesnika:

Ništa ne menjati sve je odlično

Da ostane isto i mesto i vreme

Predivni ste i samo tako nastavite.

Na osnovu pomenute evaluacije ,zaključili smo da je Simpozijum  pozitivno ocenjen od strane učesnika, visokom prosečnom ocenom(4,76), i da smo kao organizatori napravili dobar izbor tema i predavača.

U ime Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije zahvaljujemo se pokroviteljima Simpozijuma - Ministarstvu zdravlja RS, KMSZTS i  Nj.K.V. Princeza Katarina Karađorđević, sponzorima i TA Evro turs, koja je dala značajan doprinos u uspešnoj realizaciji simpozijuma.  

 

Beograd, 09.12.2019. godine                                                      Predsednik Stručnog odbora Simpozijuma

                                                                                            Katarina Katanić, struk.med.sestra

                                                                                        Predsednica Udruženja medicinskih sestara-

                                                                                              tehničara i babica Republike Srbije

                                                                                                Dijana Otašević, dipl.med. sestra